OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY Benefit Term s.r.o

Základní údaje:

Provozovatel internetového obchodu (sídlo, fakturační adresa):

BENEFIT TERM s.r.o.
Nádražní 344/23
15000 Praha 5 – Smíchov
Česká republika
IČ: 03569632
DIČ: 03569632
Bankovní spojení: 8356048001/5500

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti uzavírané mezi prodávajícím (jinak také „provozovatel“ či „dodavatel“) a kupujícím (dále také jen „spotřebitel“) prostřednictvím internetového prodeje. Provozovatelem internetového obchodu je společnost BENEFIT TERM s.r.o., IČ: 03569632, se sídlem: Nádražní 344/23, 155 00 Praha 5 – Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233499. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva uzavíraná mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bterm.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetového portálu objedná a zaplatí elektronické periodické publikace nebo nabízené služby prodávajícího (dále jen „zboží“).

1.3. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Zaplacením objednaného zboží souhlasí zákazník s cenou zboží i dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek. 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.5. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Prodávající je v takovém případě povinen poskytnout kupujícímu nové znění obchodních podmínek v textové podobě s viditelně vyznačenými navrhovanými změnami a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zdali je kupující akceptuje. Pro případ, že kupující navrhované změny odmítne, určí kupující přiměřenou lhůtu, ve které je kupující povinen prodávajícímu odmítnutí změny sdělit a v takovém případě smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vypovědět. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.7. Objednávka zboží prostřednictvím e-shopu prodávajícího je možná pro všechny uživatele, kteří mají adresu pro doručování zboží na území České republiky. Pro objednání zboží se nevyžaduje registrace uživatele.

1.8. Kupující, který je však registrován (dále také jen „registrovaný uživatel“), má nárok na využití možnosti nákupu rozšířených produktů. V takovém případě kupující uvede při objednávce zboží, že je registrovaným uživatelem a po ověření tohoto faktu ze strany prodávajícího nakupuje zboží za podmínek stanovených prodávajícím.

1.9. Jakmile je kupující registrovaným uživatelem, má přístup i ke svému uživatelskému účtu (dále jen „uživatelský účet“). Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Registrovaný uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.3. Registrovaný uživatel nesmí poskytovat třetím osobám přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do uživatelského účtu. Registrovaný uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou provozovatel nebo třetím osobám.

2.4. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto přístupových hesel k účtu je registrovaný uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně provozovateli

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy registrovaný uživatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3.2. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek (reklamačního řádu), a že s nimi souhlasí.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který poté zašle prodávajícímu (dále také jen jako „objednávka“). Prodávající potvrdí přijetí objednávky kupujícímu v elektronické podobě, a to neprodleně po obdržení objednávkového formuláře.

3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká akceptací objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Okamžikem převzetí zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. V případě přepravy zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží předáním zboží přepravci.

3.7. O přijetí objednávky je kupující automaticky informován e-mailem. V detailu každého zboží i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, bude prodávající kupujícího neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

3.8. Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

4. STORNO OBJEDNÁVKY

4.1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám bez účasti prodávajícího.

4.2. Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit pouze před její expedicí. V případě, že nebude objednávka do té doby zrušena, a bude již vyexpedována, může být po kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží.

4.3. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

5.2. Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 2 – 10-ti pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

5.3. Dopravu na adresu určení hradí kupující.

5.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. V případě, že obal je poškozen je nutné tuto informaci uvést do předávacího protokolu přepravní služby či pošty a uplatnit reklamaci přímo u přepravce.

5.7. Zboží je rezervováno po závazné objednávce po dobu 30 dnů, pokud není sjednaný pozdější termín dodání (konkrétní).

6. ZPŮSOB DORUČOVÁNÍ:

a) Osobní odběr

Osobní odběr zboží je možný ve firemní prodejně prodávajícího na adrese: BENEFIT TERM s.r.o., Radlicka 220, 15500 Praha 5 – Stodulky. Vyzvednutí na výše uvedené firemní prodejně je možné každý všední den: Po, St, Pá: 9:30-11:00 13:00 – 16:00, Ut, Čt: 13:00 – 16:00. Zboží si zákazník vyzvedává osobně.

b) Zboží doručováno Českou poštou – Obchodní balík

Rozsah přepravních služeb se řídí obchodními podmínkami přepravce – České pošty.  Dle obchodních podmínek přepravce platí, že pokud nebude kupující zastižen, obdrží do schránky oznámení o neúspěšném pokusu o doručování zásilky. Zásilku je možné vyzvednout na uvedené poště nebo požádat o opětovné doručení. U těchto zásilek není možná jakákoliv komunikace s dopravcem a provozovatel nemá žádnou možnost zásilku ovlivňovat či podrobně sledovat. Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání.

c) Zásilková služba PPL

Expedice balíků, u kterých si kupující zvolí způsob dopravy zásilkovou službou PPL, 2x týdně (úterý a čtvrtek) od 08:00 do 18:00. Doručení balíků probíhá následující pracovní den po expedici. Před doručením balíčku bude kupující informován dopravcem telefonicky na čísle uvedeném v objednávce ohledně upřesnění termínu převzetí

d) Montáž objednaného zboží dodavatelem

Při učinění závazné objednávky a následné montáži zboží, zejména klimatizačních jednotek je zboží dodáno autorizovanou firmou zabývající se zabudováváním zboží do nemovitostí. Dodání zboží s montáží bude učiněno ve lhůtě 1 měsíce ode dne složení zálohy na realizaci na účet dodavatele.

7. Práva z vadného plnění a záruka:
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu ve lhůtě 6 měsíců ode dne převzetí zboží za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

7.3. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající kupujícímu za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci, ve lhůtě dvaceti 24 měsíců ode dne převzetí (odpovědnost za vady).

7.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující na kterékoli provozovně prodávajícího.

7.5. Prodávající potvrdí kupujícímu uplatnění odpovědnosti za vady. V potvrzení prodávající uvede, kdy kupující vadu uplatnil, provedení opravy a dobu trvání vyřízení uplatnění vady.

7.6. Uplatnění práva odpovědnosti za vady včetně odstranění vady musí být vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

7.8. Záruční dobou je datum použitelnosti nebo datum minimální trvanlivosti, a je zároveň vyznačena na obalu zboží či v jeho návodu. Ve sporných případech může být záruční lhůta prodávajícím v odůvodněných případech prodloužena o 5 dní jako náhrada za čas dopravy.

7.9. Při uplatnění záruky, eventuelně při notifikaci vad kupujícím má prodávající lhůtu 30 dní na posouzení vady. O výsledcích posouzení následně prodávající písemně vyrozumí kupujícího prostřednictvím jím uvedeného e-mailu.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

8.1. Kupující má při objednávce zboží některým prostředkem komunikace na dálku v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Zrušení objednávky zboží s montáží (např. klimatizace s montáží)

Je-li objednávka vytvořena společně s montáží (klimatizace s montáží), je objednávka domluvena ve spolupráci s naším obchodním zástupcem včetně dohody termínu montáže.

V případě zrušení objednávky nebo termínu montáže ze strany zákazníka více jak 14 kalendářních dnů před termínem montáže je zákazník povinen uhradit storno poplatek ve výši 10% z ceny objednávky, min. však 3.000 Kč s 21% DPH.

Bude-li objednávka nebo termín montáže zrušen v období 14 až 4 (včetně) kalendářní dny před montáží, činí storno poplatek 20% z ceny objednávky, min. však 5.000 Kč s 21% DPH.

Bude-li objednávka nebo termín montáže zrušen v období 3 až 1 (včetně) kalendářní den před montáží, činí storno poplatek 30% z ceny objednávky, min. však 8.000 Kč s 21% DPH.

V případě neuhrazení pohledávky může být tato postoupena třetí straně. Spolupracujeme s firmou EXpohledávky s.r.o.

8.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zák. č. 89/2012., občanského zákonu, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

8.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být nejpozději 14. den předáno k doručení prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující adresovat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. V takovém případě kupující (spotřebitel) písemně oznámí prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

8.4. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení ne však déle než 30 dní od doručení. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

8.5. Ve lhůtě 5 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

8.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.7. V souladu s ust. § 1832 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je prodávající povinen vrátit kupujícímu finanční prostředky bez zbytečného odkladu obvykle do tří dnů ode dne navrácení zboží, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy a to včetně nákladů na dodání zboží. V souladu s ust. 1820 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu

8.8. Pokud není možné vrátit všechno zboží, které je předmětem odstoupení od kupní smlouvy (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno) musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vráceno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

8.9. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá v případě smluv: na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, porušil-li kupující originální obal výrobku.

9. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 8356048001/5500 vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s (dále jen „účet prodávajícího“);
  3. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému;
  4. bezhotovostně platební kartou;
  5. při osobním odběru
  6. zálohově při objednání zboží s jeho následnou montáží

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.

Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na www.bterm.cz (včetně akčního zboží/výprodeje) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit. Cena je platná v době objednání.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Nejsou-li tyto náklady součástí kupní ceny, uvádí je prodávající jako samostatnou položku v souhrnu objednávky, kterou kupující při nákupu odsouhlasuje. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

10.3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

11. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O KOUPI ZBOŽÍ S NÁSLEDNOU MONTÁŽÍ

11.1. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena smlouva o dodání a následné montáži zboží, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat zálohu ve výši 10% ceny montáže a dodání zboží. 

11.2. Všechny objednávky přijaté prodávajícím, které se týkají koupě klimatizačního zařízení vč. jeho následné montáže jsou závazné. Objednávku je oprávněn kupující zrušit nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne uzavření smluvního vztahu s prodávajícím dle těchto obchodních podmínek. V případě, že bude objednávka kupujícím zrušena po uplynutí lhůty uvedené v tomto ustanovení, zavazuje se kupující prodávajícímu nahradit škodu vzniklou zmařením obchodu a ušlý zisk, jakož i další související vícenáklady, a to nejpozději ve lhůtě deseti dní ode dne doručení jejich vyčíslení a výzvy k náhradě. Bylo – li mezi prodávajícím a kupujícím ujednáno složení zálohy na montáž a dodání zboží, je prodávající oprávněn si svou pohledávku za kupujícím, podle věty třetí tohoto ustanovení, jednostranně započíst oproti složené záloze. Kupující uzavřením smlouvy dle těchto obchodních podmínek vyslovuje s jednostranným zápočtem pohledávek prodávajícího svůj souhlas.

11.3. Prodávající je po uzavření smlouvy na koupi a montáž zboží, dle těchto obchodních podmínek, oprávněn provést dodání a montáž zboží ve lhůtě jednoho měsíce. Kupující se zavazuje prodávajícímu umožnit realizaci dodání a montáže v souladu s těmito obchodními podmínkami.

11.4. Při dodání a montáži klimatizačního zařízení jsou prodávající a kupující povinni sepsat spolu předávací protokol, jehož obsahem bude prohlášení o shodě s předmětem koupě a současně souhlas kupujícího s umístěním klimatizačního zařízení v místě montáže.

12. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

12.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a současně plně respektuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU), č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

12.2. Kupující souhlasí s poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z uzavírané kupní smlouvy, tj. zejména pro zaslání objednávky, potvrzení objednávky, fakturaci, uzavření veškerých ostatních případných smluvních dokumentů. Prodávající coby zpracovatel osobních údajů tyto údaje zpracovává výlučně za účelem realizace práva a povinností vyplývajících z předmětného závazkového vztahu. Osobní údaje jsou archivovány pouze podobu nezbytnou k realizaci práv a povinností z uzavřených smluv a návazně též v zákonných lhůtách pro splnění povinností ve vztahu ke správním orgánům a po uplynutí předmětných zákonných lhůt skartovány, popř. anonymizovány. Prodávající zpracovává pouze tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, datum narození, e-mail, telefonní čísla, jména kontaktních osob.

12.3. Prodávající je povinen nakládat s osobními údaji výlučně za účelem předmětu jeho činnosti, eventuálně v souvislosti se splněním jeho zákonných povinností. Prodávající se zavazuje shromážděné osobní údaje veškerých subjektů uveřejněných v jeho databázi neposkytovat záměrně jakýmkoli jiným subjektům, které nemají na realizaci obchodu dle těchto všeobecných obchodních podmínek relevantní právní zájem.

12.4. Prodávající tímto kupujícího výslovně informuje, že jakýkoli souhlas poskytnutý prodávajícímu kupujícím – fyzickou osobou, popř. jinou fyzickou osobou v databázi uvedenou, v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů je kdykoli odvolatelný.

12.5. Kterákoli fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou prodávajícím evidovány, je oprávněna kdykoli požádat volnou formou o opravu, revizi a aktualizaci svých osobních údajů, popř. uplatnit právo být zapomenuta. Prodávající je na základě podané žádosti povinen vždy bezodkladně výmaz osobních údajů fyzické osoby uskutečnit. Z žádosti o výmaz osobních údajů musí být objektivně seznatelné, která osoba ji činí, jakého výčtu jejích osobních údajů se její žádost týká, nebo mají – li být osobní údaje odstraněny zcela, a současně v ní musí být uvedena e-mailová eventuálně korespondenční adresa, na níž lze zaslat potvrzující zprávu o skutečnosti, že osobní údaje subjektu byly s konečnou platností z databáze prodávajícího odstraněny. O provedené opravě, úpravě, nebo výmazu osobních údajů informuje prodávající vždy výlučně subjekt, kterého se takové údaje týkají.

12.6. Prodávající se zavazuje učinit taková vnitřní organizační opatření, aby bylo zabráněno zneužití osobních údajů kterékoli fyzické osoby evidované v jeho databázích. O formě interních opatření je prodávající povinen k dotazu zpravit kupujícího, popř. třetí osobu jíž se uveřejněné údaje týkají.

12.7. Kupující, který sdělil osobní údaje třetí osoby, na základě jejího předchozího souhlasu, se zavazuje o možnosti uplatnění práva být zapomenut, prokazatelně poučit osobu (např. kontaktní osobou), jíž se uveřejňované osobní údaje bezprostředně týkají. V případě, že tak kupující neučiní a uvede prodávající osobní údaje třetí osoby bez jejího výslovného souhlasu a poučení zavazuje se prodávajícímu nahradit veškerou skutečnou škodu, která vznikne prodávajícímu v souvislosti s případným právním postihem.

12.8. Prodávající je oprávněn archivovat veškeré dokumenty týkající se poskytnutí souhlasů, popř. nesouhlasů se zpracováním osobních údajů kupujícího, jakož i jím uvedených osob. S archivací dotčených dokumentů tímto vyslovuje odběratel svůj souhlas.

12.9. Prodávající je oprávněn v rámci aktualizace souhlasů, zejména s přihlédnutím na stávající právní úpravu, jakož i na aplikační praxi z nařízení GDPR vyplývající, oprávněn kdykoli požadovat aktualizaci souhlasů se zprávou a nakládáním osobních údajů jak kupujícího, tak třetí osobu odběratelem uvedenou.

12.10. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12.11. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.13. V případě, že by se kupjící domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

12.14. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí.

12.15. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávající na elektronickou adresu kupujícího, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, jakož i s odesíláním souborů cookies. Uvedený souhlas je kupující oprávněn kdykoli bez uvedení důvodů písemně odvolat.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. V případě, že z kupní smlouvy či ze zákona vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou.

13.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. 13.4. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.5.Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.6. Přílohu obchodních podmínek tvoří Reklamační řád, Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, a vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

13.7. Obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2018, a to do odvolání.

13.8. Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek. Odesláním objednávky souhlasíte s výše uvedenými obchodními podmínkami a potvrzujete, že jste ji je řádně přečetl/a.

                   BENEFIT TERM s.r.o.

0.0
0 total
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0