Loading...
0

POSTUP PŘI UPLATNĚNÍ REKLAMACE montáže


Reklamaci zboží v záruční době uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu, aby nedošlo k rozšíření vady, písemně e-mailem i s případnou fotodokumentací či videozáznamem.


Než budete uplatňovat reklamaci, doporučujeme Vám pročíst si uživatelský manuál klimatizace. V některých případech není výjezd technika nutný.


Je zapotřebí, aby e-mail zaslaný na  reklamace@bterm.cz obsahoval níže uvedené:

    1. model a výrobní číslo zařízení (*1)
    2. datum montáže (*2)
    3. doklady o uvedení do provozu – předávací protokol (na vyžádání i o údržbě zařízení). (*3)
    4. popis závady, či chybové hlášení na displeji (*4)
    5. adresa umístění reklamované jednotky (*5)
    6. kontaktní údaje – kontaktní osoba včetně tel. kontaktu (*6)

Prodávající potvrdí písemně kupujícímu přijetí reklamace a osobu odpovědnou za vyřízení reklamace.
Na základě popisu závady a přiložené fotodokumentace či videozáznamu, rozhodne prodávající o způsobu řešení reklamace.

Kupující je povinen po předchozí písemné domluvě zajistit přístup pro vykonání případného nutného servisního zásahu.

Marný výjezd způsobený porušením tohoto bodu, opravňuje prodávajícího vyúčtovat s tím spojené náklady dle platného ceníku. Marný výjezd může být účtován i v případě, že zákazník s výrobkem manipuloval v rozporu s návodem k obsluze.
V průběhu reklamačního řízení posoudí pověřený servisní technik všechny okolnosti, sepíše se servisní protokol, kde se rozhodne o oprávněnosti reklamace, podložené i o případné posouzení třetí strany (výrobce nebo dodavatel náhradních dílů).


Případy

 • I.  V případě splnění všech nutných podmínek uznání záruky ze strany odběratele a případně třetích osob, servisní technik záruku uzná.
 • II. V případě nesplnění všech podmínek uznání záruky ze strany odběratele a případně třetích osob, servisní technik záruku neuzná.
 • III. Odstranění záruční vady je oprávněn pouze servisní technik prodávajícího formou opravy (na místě instalace) nebo výměny vadného dílu za nový.
 • IV. V případě dohody mezi kupujícím a prodávajícím je možno, aby kupující zaslal reklamovaný díl poštou či zásilkovou službou.
 • V. V případě, že reklamace není oprávněná, účtuje prodávající kupujícímu všechny náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraňováním závady dle platných ceníků.

Na vyřízení reklamace je dle zákona 30 kalendářních dní. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla reklamace doručena

0.0
0 total
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0